ERACODA

Op de afdeling MDL, Hepatologie en Levertransplantatie is Prof. Dr. B. van Hoek een project gestart met als doel om het risico voor de kwetsbare patiënten met een transplantatielever tijdens deze COVID-19-crisis te beperken. Sandoz Nederland is verheugd dit project ter verbetering van de patiëntenzorg met een subsidie te kunnen ondersteunen.

Na een transplantatie wordt aan de hand van bloedspiegels de juiste dosering bepaald van de medicatie die afstoting van het getransplanteerde orgaan tegengaat. Tot nu toe brachten patiënten daarom vaker enkele uren op de polikliniek door om meerdere bloedmonsters af te laten nemen. Zo kan de medicijnspiegel het beste worden bepaald en zo nodig kan dan de dosis van medicijnen worden aangepast.

Tijdens de COVID-19 zijn transplantatiepatiënten extra kwetsbaar en daarom is het belangrijk het aantal reisbewegingen en ziekenhuisbezoeken te beperken en elk risico op infectie met het coronavirus te vermijden. Daarom wil het LUMC patiënten met een getransplanteerd orgaan minder vaak naar het ziekenhuis laten komen om hun medicijnspiegel te bepalen.

In het LUMC is al veel onderzoekservaring met thuismonitoring, ook via de ‘dried blood spot’ methode, van deze medicatie: bloedafname met een vingerprik door patiënten zelf. Daarna wordt het bloedmonster naar het laboratorium van het ziekenhuis gestuurd en daar vervolgens geanalyseerd en van doseringsadvies voorzien (Dr. D.J.A.R. Moes en collegae van het Laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie). Nu wil de afdeling MDL bij levertransplantatie patiënten deze thuismonitoring als standaardzorg gaan aanbieden. Het doel van dit project is het gehele proces te implementeren en te optimaliseren, om zo thuismonitoring beschikbaar te maken voor alle levertransplantatie patiënten. 

Sandoz heeft als strategie projecten te ondersteunen die bijdragen aan de patiëntenzorg en heeft daarom besloten dit project, dat recent van start is gegaan, te ondersteunen.

 


 

Sandoz supports the MDL, Hepatology and Liver Transplantation department, of the LUMC

At the department of MDL, Hepatology and Liver Transplantation Prof. Dr. B. van Hoek has started a project with the aim of limiting the risk for vulnerable patients with a transplant liver during this COVID-19 crisis. Sandoz Nederland is pleased to be able to support this project to improve patient care with a subsidy.

After a transplant, blood levels are used to determine the correct dose of the medication that prevents rejection of the transplanted organ. Until now, therefore, patients more often spent several hours in the outpatient clinic to have multiple blood samples taken. In this way, the drug level can best be determined and, if necessary, the dose of drugs be adjusted.

During the COVID-19, transplant patients are especially vulnerable and it is therefore important to limit the number of travel movements and hospital visits and to avoid any risk of infection with the coronavirus. That is why the LUMC wants to have patients with a transplanted organ come to the hospital less often to determine their medication level.

At the LUMC there is already a lot of research experience with home monitoring, also via the 'dried blood spot' method, of this medication: blood taken with a finger prick by patients themselves. Subsequently the blood sample is sent to the laboratory of the hospital where it is then analyzed and provided with dosage advice (Dr. D.J.A.R. Moes and colleagues from the Laboratory of the Department of Clinical Pharmacy and Toxicology). Now the MDL department wants to offer this home monitoring as standard care for liver transplant patients. The aim of this project is to implement and optimize the entire process to make home monitoring available to all liver transplant patients.

Sandoz's strategy is to support projects that contribute to patient care and has therefore decided to support this project, which has recently started.

NL2012153312
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers